+31 65 15 312 78 info@bijkaren.nl

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 : Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder :
Adviseur, mevrouw drs. K van Wijngaarden, handelend als zelfstandig gevestigd adviseur 
Cliënt : diegene aan wie advies wordt gegeven, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk wordt uitgeoefend; dit kan thuis bij de cliënt zijn of op een andere af te spreken locatie.

Artikel 2 : Algemeen
Indien er sprake is van een wijziging in het adres waar het consult zal plaatsvinden, informeren beide partijen elkaar hierover zo spoedig mogelijk. Indien er sprake is van een wijziging in de contactgegevens van de cliënt (woonadres, e-mail adres, telefoonnummer) informeert de cliënt de adviseur hierover zo spoedig mogelijk. Indien er sprake is van een wijziging in de contactgegevens van de adviseur, informeert de adviseur de cliënt hierover zo spoedig mogelijk.

In het laatste geval, zal de adviseur de arts op de hoogte houden van de behandeling, met instemming van de cliënt.

De adviseur kan de cliënt behandelen op persoonlijk initiatief van de cliënt of na een verwijzing door een arts. In het laatste geval, zal de adviseur de arts op de hoogte houden van de behandeling, met instemming van de cliënt.

Artikel 3 : Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het afgesproken praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de adviseur hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor de afspraak, op de hoogte te stellen. Indien dit niet is gebeurd, behoudt de adviseur zich het recht voor om het betreffende consult in rekening te brengen. Zulks ter beoordeling van de adviseur.

Indien de adviseur verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn op het praktijkadres, informeert zij de cliënt hierover zo spoedig mogelijk.

Artikel 4 : Tarieven en betaling
Voorafgaand aan de behandeling informeert de adviseur de cliënt mondeling dan wel schriftelijk over de gehanteerde tarieven. Genoemde tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

De meest recente tarieven zullen altijd worden gepubliceerd op de website en dit zijn de tarieven die worden gehanteerd. Indien een tariefsaanpassing plaatsvindt nadat de adviseur met de cliënt hierover een afspraak heeft gemaakt, geldt het bij de afspraak overeengekomen tarief.

Het overeengekomen tarief dient voorafgaand aan het intake-gesprek te worden voldaan, contant of per bankoverschrijving, tenzij anders overeengekomen. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt de adviseur zich het recht voor de behandeling niet te laten starten. Indien een pakket volledig is betaald, is de termijn waarop de afspraken gepland kunnen worden nog een volledig jaar. Indien binnen een jaar van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt, kan helaas geen restitutie plaats vinden behoudens ernstige onvoorziene omstandigheden, zulks ter beoordeling van de adviseur.. De cliënt ontvangt van de adviseur een factuur waarop beknopt staat aangegeven voor welke dienst de cliënt heeft betaald alsmede de hoogte van het bedrag.

Artikel 5 : (Intellectuele) Eigendom
De adviseur behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De hier genoemde zaken mogen nooit zonder schriftelijke toestemming van de adviseur, noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor privé-gebruik van de cliënt, noch ter hand worden gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de adviseur zijn verstrekt.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid
Het advies van de adviseur is vanzelfsprekend resultaatgericht maar resultaat kan niet worden gegarandeerd. De adviseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte, voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de door de adviseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld of grove nalatigheid van de kant van de adviseur.

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om door te geven aan de behandelend arts of artsen dat hij een adviestraject volgt. Indien gewenst door de cliënt, zal de adviseur de arts(en) informeren over de voortgang van het traject.

Artikel 7 : Vergoeding door zorgverzekeraars
De adviseur is nooit aansprakelijk voor een eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar of de werkgever van de cliënt of het uitblijven van een vergoeding. Dit is volledig de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. Aangeraden wordt om hier navraag naar te doen, voorafgaand aan de behandeling.

Artikel 8 : Toepasselijk recht
Alleen de civiele rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de adviseur, is gerechtigd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Nederlands recht is van toepassing.